Hoe bereik ik een meer flexibele, opener organisatie ?

Vergroten van de Flexibiliteit en Mobiliteit in de organisatie en de cultuur. Vergroting van de flexibiliteit gaat over het flexibiliseren van werktijden, werkplekken, tijdsindeling. In feite komt het er op neer om met behulp van moderne en slimme ICT oplossingen het geheel vrij te laten Waar, Wanneer en Hoe iemand zijn werk doet. Of dat nu thuis, onderweg, op en centrale locatie of bij een klant is. Het maakt niet meer uit. En, ervaring leert dat mensen die de interactie met elkaar nodig hebben elkaar toch opzoeken. Dit vraagt weinig sturing. De behoefte is leidend. De verbetering van de mobiliteit van mensen is daarmee een groot stuk ingevuld. Rest nog de verbetering van de ICT-middelen om ook mobiel toegang te krijgen tot alle relevante informatie die nodig om het werk te kunnen doen. Altijd en overal te kunnen beschikken over benodigde informatie. Snel en makkelijk, toegankelijk en vindbaar. Ook het delen van informatie met collega’s dient goed gefaciliteerd te worden. Vooral door de leidinggevenden, zij geven het...

Er is in mijn bedrijf geen eenheid onder de mensen, hoe verander ik dat?

In hoeverre is het binnen de organisatie duidelijk waar het om draait? Wat de doelen en het belang van de organisatie als geheel zijn? Is het duidelijk wat ieders rol in het grotere geheel is? Wordt er voldoende aandacht besteed aan het verbinden van de mensen met de ‘hogere’ doelen van de organisatie? En voor de betrokkenheid als mens en dat eenieders bijdrage daarin als waardevol wordt ervaren? Het alternatief is namelijk dat iedereen zijn eigen weg gaat, vaak ook met de beste intenties, maar dat de ‘gerichtheid op het doel’ ontbreekt. Dan wordt het al snel een Poolse landdag waarbij iedereen een andere kant op gaat. Op het moment dat het duidelijk is wat de oorzaak van het gebrek aan verbinding en betrokkenheid is, is dat ook vrij eenvoudig met een aantal stappen te verhelpen. Essentieel daarbij is dan wel dat de gemeenschappelijkheid benadrukt wordt en dat mensen ook echt voelen dat ze ergens onderdeel van zijn. Dat men een eigen rol en bijdrage mag leveren om het doel, de droom, te...

Er lijkt een voordurend sluimerend conflict en argwaan onder de mensen te zijn, hoe los ik dat op?

Het lijkt erop dat er sprake is van onopgeloste conflicten of oude pijn uit het verleden die niet adequaat aangepakt zijn en als oude wonden blijven opspelen. Zodra er weer iets gebeurt, dat de ervaringen uit het verleden weer oproept, speelt dit weer op. Is hier wellicht sprake van unfaire of onrechtvaardige behandeling van mensen of toezeggingen die niet waargemaakt zijn? Is er communicatie tussen afdelingen of niveaus binnen de organisatie die niet meer open en direct verloopt of waar grote misverstanden en misvattingen niet meer uitgesproken worden ? Bij Cultuur en Communicatie gaat het om gedrag. Gedrag van mensen. Hoe gaat men met elkaar om? Hoe communiceert men met elkaar, bestaat er een gezonde dialoog en is er ruimte voor afwijkende opvattingen en meningen? Hoe liggen de machtsverhoudingen en wat zijn de weerstanden binnen de organisatie of bij bepaalde personen? Op het moment dat het duidelijk is wat er aan het gedrag in een organisatie ten grondslag ligt is het ook mogelijk om een traject op te zetten om dit gedrag te veranderen. In dit geval te beginnen met benoemen van de conflicten en incidenten en het aan de orde brengen van het gebrek aan open communicatie en wellicht het gebrek aan respect. Vervolgens een stap dieper te gaan en te bespreken wat dit veroorzaakt heeft en wat het effect ervan is op het...

Er is binnen mijn bedrijf nauwelijks sprake van enig initiatief bij de mensen, hoe buig ik dat om?

Dit is duidelijk een gedragsaspect binnen uw organisatie die duidt op een zekere mate van onzekerheid en angst. De vraag is in hoeverre die ook al echt verankerd zit in de cultuur of dat dit een recent fenomeen is? Is dit bijvoorbeeld typerend voor een (aantal) individu(en) of geldt dit in het algemeen? Zijn er bijvoorbeeld specifieke gebeurtenissen geweest waardoor men terughoudend is geworden? Zo zijn er een groot aantal vragen te stellen om meer licht op de zaak te werpen. Bij Cultuur en Communicatie gaat het om gedrag. Gedrag van mensen. Hoe gaat men met elkaar om? Hoe communiceert men met elkaar, bestaat er een gezonde dialoog. Is er ruimte voor afwijkende opvattingen en meningen? Hoe liggen de machtsverhoudingen en wat zijn de weerstanden binnen de organisatie of bij bepaalde personen? Op het moment dat het duidelijk is wat er aan het gedrag in een organisatie ten grondslag ligt is het ook mogelijk om een traject op te zetten om dit gedrag te veranderen. In dit geval te beginnen met benoemen van de factoren die de angst en terughoudendheid veroorzaken vanuit de top en dan om op creatieve wijze te verzinnen wat de mogelijkheden zijn om de situatie veiliger te...